Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Protože si vážíme Vaší důvěry, klademe si za cíl v naší společnosti Ztracenná s.r.o. chránit Vaše data a soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme nejen dle souladu s povinnostmi vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, ale také s řádnou péčí a morální odpovědností. Data, která vznikají používáním našeho internetového obchodu, používáme proto, abychom mohli zlepšovat naše služby a poskytovat kvalitní servis.

Správce osobních údajů:

Ztracenná s.r.o.
Rybná 716/24
Staré Město
110 00 Praha
IČ: 19394942
společnost je vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 385929 

Účely zpracování:

 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení dotazů
 • cílená nabídka zboží a služeb
 • analytika
 • marketingové akce
 • hodnocení obchodu

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnou ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívají služby a nástroje společnosti Google, které zaznamenávají chování návštěvníků a pokud k tomu máme váš souhlas, propojujeme datasety těchto nástrojů pro přesnější analytiku a cílení reklamy. Kompletní informace naleznete na tomto odkazu.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ztracenná s.r.o., IČ19394942 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Email: naslovicko@ztracenne.cz

Telefon: +420604873617

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. V našem internetovém obchodě zpracováváme také následující údaje: jméno, příjmení, adresu, fakturační adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, historii nákupů, historii aktivit.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zpracovává s vaším souhlasem cookies, e-mailovou adresu a telefonní číslo pro analytiku a zacílení reklamy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že došlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (například pro hodnocení obchodu, soutěže, trackování, cílenou nabídku zboží a služeb)
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění zákonných povinností (hlavně v oblasti účetnictví a daní),
 • zasílání obchodních sdělení
 • analytika
 • trackování a cílení reklamy, a to i za pomocí nástrojů společnosti Google 
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv, plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od uzavření smlouvy). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, konkrétně:
  poskytovatel e-shopového řešení: Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, Praha 6, 160 00, IČO 289 35 675
  poskytovatel fullfillment řešení: Authentica, s.r.o, Vídeňská 102/113, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 268 83 082
  poskytovatel platební brány: Comgate a.s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505
  poskytovatel rozesílky e-knih a audioknih: Servantes s.r.o, Neklanova 150/38, Vyšehrad, 128 00 Praha, IČO: 09797319 Vyšehrad, 128 00 Praha, IČO: 09797319 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, konkrétně: 
  Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, Praha 6, 160 00, IČO 289 35 675
  Brani s.r.o., Košinova 18, Brno-Královo Pole, 612 00,  IČO: 04580133
 • zajišťující marketingové služby
  poskytovatel placené reklamy: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F
 1. Správce může osobní údaje předat do třetí země (do země mimo EU)i. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, cloudových služeb a komunikačních služeb, umístění v USA. Jedná se o poskytovatele služeb, kteří přistoupili k tzv. Data Privacy Framework programu.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto Podmínky ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a uvedením nového data poslední změny v dolní části Podmínek osobních údajů.
 3. Webová stránka Ztracenné  může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosíme na vědomí, že na těchto stránkách třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů, kterými by se vaše chování mělo řídit, a které Správce nemůže žádným způsobem ovlivňovat, ani za ně zodpovídat.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou účinné od 6.03.2024Zpět do obchodu