Reklamační řád

Vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

1. Jako spotřebitelé můžete tzv. odstoupit od kupní smlouvy. To ve zkratce znamená, že se kupní smlouva „zruší“ – vy nám vrátíte zakoupené zboží a my vám zase peníze. Pro toto odstupování platí následující pravidla. 

2. Odstoupit od smlouvy nejde u některého typu zboží – je to dané jeho povahou. U nás je to hlavně zboží, které jsme vám vyrobili podle vašich požadavků nebo přizpůsobili vaším osobním potřebám.

3. Dál nejde odstoupit v případě koupě:

 • audio nebo audiovizuálních nahrávek nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jste obal porušili,
 • digitálního obsahu, který jsme vám dodali online - u nás jsou to typicky audioknihy nebo e-knihy, pokud jsme vám je zpřístupnili s vaším výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

4. V ostatních případech můžete zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí – ať už vámi nebo vámi pověřenou osobou (dopravce se v tomto případě nepočítá). Pokud jsme zboží dodávali po částech, tato lhůta běží od dodání poslední části, případně posledního kusu z jedné Objednávky. 

5. Se zbožím se v rámci 14 dnů můžete seznámit (s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností). Nakládejte s ním ale přiměřeně a šetrně – tedy opravdu jen tak, jak je pro seznámení se se zbožím nezbytné, typicky jako při nákupu zboží v kamenné prodejně. 

6. Do 14 dnů nám dejte jakkoliv vědět, že si zboží přejete vrátit (a tedy od smlouvy nebo její části odstupujete). 

7. Pro odstoupení můžete využít formulář, který najdete tady, jeho využití ale není podmínkou. 

8. Uveďte nám ideálně číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme peníze poslat zpět. Důvod odstoupení uvádět nemusíte. 

9. Bezodkladně po předání (nebo alespoň prokázání předání zboží k přepravě zpátky k nám) vám vrátíme částku, která odpovídá ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Ze zákona máme právo vám vrátit částku, která odpovídá nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli na našem e-shopu zvolit.

10. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme od vás obdrželi platbu, pokud si nevyberete jiný. 

11. Částku vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od vašeho odstoupení. Vrácení peněz ale můžeme pozdržet do doby, než zboží obdržíme nebo než nám prokážete, že jste ho předali k přepravě zpět k nám – podle toho, co nastane dřív. 

12. Zboží nám zašlete (nebo jinak předejte) na naši adresu nejpozději do 14 dnů od odstoupení. 

13. Zboží vraťte kompletní, nemělo by být upravené, opotřebené nebo poškozené: máme právo posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a jestli jste svým neadekvátním zacházením nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte nebo opotřebíte, můžeme po vás chtít náhradu škody a započítat ji proti vracené částce.

14. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy. 

15. Pokud odstoupíte od koupě zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek, poslali jsme tento dárek s tzv. rozvazovací podmínkou: v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo její části se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Prosíme, dárek nám pošlete zpět spolu se zbožím, pokud se nedomluvíme jinak. Opět máme právo případnou škodu započítat proti vracené částce.

16. My můžeme od smlouvy odstoupit před tím, než vám objednané zboží dodáme, pokud existují objektivní důvody, proč nemůžeme zboží dodat. To jsou hlavně důvody na straně třetích osob (našich dopravců nebo dodavatelů). 

17. Vlivem vnějších okolností, které nemůžeme ovlivnit (například války, přírodní katastrofy, epidemie apod.) se také může stát, že dojde k významné změně ceny, termínů nebo jiných okolností doručení. V takovém výjimečném případě si také vyhrazujeme právo od kupní smlouvy odstoupit.

Jak reklamovat vady

1.Odpovídáme za to, že zboží (a tím myslíme i digitální obsah) nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho přebíráte, zejména:

 • odpovídá vaší objednávce (je to požadovaný produkt v dohodnutém množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě, případně má další ujednané vlastnosti nebo vlastnosti, které můžete rozumně očekávat i s ohledem na naše reklamy a jiné materiály nás nebo našich obchodních partnerů)
 • se hodí k dohodnutému nebo požadovanému účelu
 • se hodí k účelu, pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • má dohodnuté příslušenství, balení, případně pokyny k použití, jsou-li zapotřebí
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku či předloze
 • vyhovuje právním předpisům

2. Pokud jsme vás před koupí výslovně upozornili, že se některá vlastnost věci liší a vy jste s touto vlastností souhlasili, nejde zboží pro tuto vlastnost reklamovat. Také nejde věc reklamovat pro vady, pro které byla zlevněna a my jsme vás na tento důvod zlevnění předem upozornili.

3. Obecně se při reklamacích snažíme vycházet maximálně vstříc, a to i nad rámec zákona. Naše právnička (a Česká obchodní inspekce) prý ale bude ráda, pokud vám k reklamacím řekneme, na co máte ze zákona vždy právo:

4. Pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná už při převzetí, ledaže je to z povahy produktu nebo vady vyloučeno. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.  

5. Věc můžete reklamovat, pokud se vada projevila do 2 let od převzetí. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.  

6. Vnitrostátní právo některých jiných zemí může stanovit přísnější úpravu reklamací, která se řídí podle příslušného bydliště spotřebitele.

Jak reklamaci uplatnit

1. Zboží můžete reklamovat jakkoliv. Zavolejte nám, stavte se, napište e-mail nebo dopis. E-mail nás ale ze všech těchto způsobů potěší (a věc urychlí) nejvíc.

2. Prosíme, dejte nám vědět:

 • vaše kontaktní údaje, na které se vám máme ozvat, jakmile bude reklamace vyřízena
 • jak se vada projevuje a kdy jste na ni přišli
 • jak si přejete reklamaci vyřídit
 • budeme potřebovat i jakýkoliv doklad nebo jiné prokázání nákupu

3. Vadné zboží nám ideálně nafoťte nebo natočte. Většinou nám to pro posouzení reklamace stačí a celý proces to urychlí. Pokud ho přesto budete chtít poslat nebo jakkoliv jinak doručit, máte na to samozřejmě právo.

4. Pokud vám reklamaci uznáme jen na základě fotky nebo videa, zboží nám zpátky posílat nemusíte. Ledaže bychom vás o to požádali.

5. Při reklamaci vám pošleme elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.  

Co můžete požadovat

1. V první řadě po nás můžete chtít opravu, doplnění nebo výměnu zboží. 

2. Pokud je zvolený způsob nemožný (například zboží už není v prodeji) nebo nepřiměřeně nákladný (například stačí jen dodat příslušenství, které jsme zapomněli přibalit), můžeme vaši volbu upravit.

3. Můžete také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech:

 • vadu jsme odmítli odstranit nebo ji neodstranili řádně v předpisy stanovené lhůtě, případně je zjevné, že to odstranit nezvládneme či nestihneme
 • vada se projevuje opakovaně
 • vada je podstatná

4. Odstoupit od smlouvy nejde (a máte tedy jen nárok na slevu), pokud je vada nevýznamná. Má se ale obecně za to, že je vada významná.

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději ji musíme vyřídit do 30 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. O vyřízení reklamace vás budeme informovat na vašich kontaktních údajích, které jste nám vyplnili při reklamaci. 
 3. Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatíme. O proplacení nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.

Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z kupní smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit napřímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili svoje právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností. 
 4. Smlouva je u nás uložena, neposkytujeme k ní však přístup. 
 5. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
 6. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 7. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Zakazujeme je kopírovat, upravovat nebo jinak užívat nad rámec kupní smlouvy bez našeho souhlasu. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou ze dne 30.8.2023Zpět do obchodu